Informace o zpracování osobních údajů

Podmínky a poučení o ochraně osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „nařízení“):

a) Totožnost a kontaktní údaje správce:  Centrum platebních služeb, s.r.o, Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00  Praha; info@bitcointerminal.cz

b) Kategorie dotčených osobních údajů: jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo osobního dokladu, rodné číslo, státní občanství, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, fotokopie osobního dokladu s fotografií klienta, výše ročního příjmu, zdroj příjmu

c) Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování: Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to jednak za účelem plnění smluvní povinnosti (provádění obchodů ve smyslu obchodních podmínek BITCOINTERMINAL.CZ), a jednak plnění povinností správce dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

d) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: osobní údaje budou správcem vymazány po uplynutí 5 let od zrušení klientského účtu subjektu údajů v aplikaci www.bitcointerminal.cz

e) Osobní údaje jsou v rozsahu a v případech vymezených v zákoně č. 283/2008 Sb. předávány tam určeným orgánům, a to zejména v rámci oznámení podezřelého obchodu Finančnímu analytickému úřadu a dále mohou být poskytnuty poskytovatelům právních a účetních služeb, kteří spolupracují s provozovatelem na základě smlouvy.

f) Osobní údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

g) Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

h) Subjekt údajů má právo požadovat od správce, aby bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

i) Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

j) Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, v případě, že subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud bylo zpracování k námitce subjektu údajů omezeno podle předcházející věty, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.

k) Subjekt údajů má právo vznést stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

l) Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení.

m) Správce poskytne subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie správce bude účtovat poplatek ve výši 100,- Kč. Jestliže subjekt údajů podá žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.