Obchodní podmínky - nákup bez registrace


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky BITCOIN TERMINAL
Nákup a prodej virtuálních měn bez registrace prostřednictvím webového portálu www.bitcointerminal.cz (dále jen „obchodní podmínky“)
0
0.1 Provozovatelem webového portálu www.bitcointerminal.cz s možností nákupu a prodeje virtuálních měn (dále jen BITCOIN TERMINAL) je společnost Centrum platebních služeb, s.r.o, se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00  Praha 1; IČ 24731439, ID datové schránky: uvxup9b, zapsaná u obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 169603 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „provozovatel“). Provozovatel je plátce DPH. Hlavní předmět podnikání provozovatele je poskytování služeb aplikace BITCOIN TERMINAL, tak jak jsou vymezeny níže v těchto obchodních podmínkách.
0.2 BITCOIN TERMINAL umožňuje klientovi bezpečný nákup a přeposlání virtuálních měn. Při nákupu a prodeji virtuálních měn prostřednictvím BITCOIN TERMINAL dochází k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a klientem, a to za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách. Podmínkou využití služeb BITCOIN TERMINAL je pochopení mechanismu nákupu nebo prodeje a pochopení principu fungování virtuálních měn jako takových. V případě, že si klient není jistý svými znalostmi dané problematiky, může se obrátit na klientské centrum provozovatele nebo si doplnit informace z veřejně dostupných zdrojů. Za provádění transakcí v rámci aplikace BITCOIN TERMINAL nejsou provozovatelem účtovány žádné poplatky.
0.3 Užívání služeb BITCOIN TERMINAL klientem se řídí těmito obchodními podmínkami a každý klient se zavazuje je dodržovat. Před nákupem musí klient prohlásit a potvrdit, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Pokud klient s obchodními podmínkami nesouhlasí, nákup přes aplikaci BITCOIN TERMINAL nelze provést.
0.4 Odsouhlasením těchto obchodních podmínek klient mj. prohlašuje, že pro využití služby BITCOIN TERMINAL se rozhodl z jednoho, případně až ze všech dále uvedených důvodů:
• zhodnocení svého majetku a spekulace
• nákup bitcoinu, etherea či litecoinu od jiných osob a následná konverze do zákonné měny
• nákup bitcoinu, etherea či litecoinu a následná úhrada nákupu zboží či služeb ve virtuální měně
• převod zákonné měny do virtuální měny bitcoin, etherea či litecoinu
Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených důvodů neodpovídá jeho zájmu využít službu BITCOIN TERMINAL, neprodleně sdělí provozovateli konkrétní důvod pro využití této služby. Klient bere na vědomí, že provozovatel je na základě ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. v platném znění povinen přezkoumat zdroje peněžních prostředků, případně jiného majetku, který se vztahuje k transakcím provedených v aplikaci BITCOIN TERMINAL. Na základě výše uvedených závazků klient prohlašuje, že zdrojem peněžních prostředků či majetku je jeden či více z dále uvedených zdrojů:
• příjem z podnikání, zaměstnání nebo výdělečné činnosti
• půjčka
• dar
• výhra
• dědictví
• příjem z prodeje jiného majetku
Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených zdrojů peněžních prostředků či majetku neodpovídá skutečnosti, neprodleně sdělí provozovateli konkrétní zdroj peněžních prostředků či majetku. Provozovatel je oprávněn požadovat od klienta doplnění získaných informací a dokladů. Provozovatel informuje klienta, že při požadavku na nákup či prodej virtuální měny musí provozovatel na základě ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. provést identifikaci, případně kontrolu klienta. Identifikace klienta bude provedena doložením digitální kopie dvou osobních dokladů s vyobrazením podoby (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz), kopií výpisu bankovního účtu klienta a vyplněním registračních údajů, které se zobrazí v aplikaci BITCOIN TERMINAL. Klient bere na vědomí, že bez vyplnění požadovaných údajů není možné pokračovat v zadávání požadavků na nákup či prodej virtuální měny.
0.5 Klient prohlašuje, že jím zaslané peněžní prostředky nebo virtuální měny nepocházejí z výnosů z trestné činnosti a účelem nákupu a prodeje virtuálních měn není legalizace výnosů z trestné činnosti či provedení transakcí směřujících k podpoře nebo financování terorismu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Klient v této souvislosti bere na vědomí, že provozovatel postupuje podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.  V souvislosti s výše uvedeným Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., tedy není: a) fyzickou osobou, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností nebo obdobou funkci vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a zároveň která má bydliště mimo Českou republiku nebo tuto funkci vykonává mimo Českou republiku, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce; b) k osobě uvedené pod písm. a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském; c) k osobě uvedené pod písm. a) ve vztahu syna nebo dcery nebo k synovi nebo dceři osoby uvedené pod písm. a) ve vtahu manželském, partnerském nebo jiném obdobném; d) společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popř. svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená pod písm. a); e) skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené pod písm. a).
0.6 Klient bere na vědomí, že provozovatel neumožňuje provádění obchodů politicky exponované osobě dle bodu 0.5 obchodních podmínek.
1 Upozornění
1.1 Virtuální měny nejsou v České republice zákonnými měnami, což znamená, že virtuální měny ani služby na ně vázané nejsou v České republice regulovány právními předpisy upravujícími platební služby, zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění a zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění, a v současné době nespadají pod regulaci a dohled České národní banky. Virtuální měny jsou vysoce volatilní, proto obchody s virtuálními měnami nesou vysokou míru rizika. Kurzy virtuálních měn vůči zákonným měnám mohou zaznamenat prudké výkyvy i v průběhu jediného dne. Díky těmto výkyvům může klient zaznamenat prudký zisk nebo prudkou ztrátu svého portfolia virtuálních měn v jakémkoliv okamžiku jako důsledek klientem realizovaného nákupu nebo prodeje virtuální měny. Minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí. Obdobné platí pro směnu zákonných měn.
1.2 Hodnota a možnost využití virtuálních měn v reálném světě je založena na vývoji technologie a důvěře v tuto technologii. Není žádná centrální banka či jiná autorita, která by regulovala nebo korigovala vývoj tak, aby se ochránila hodnota virtuálních měn v kritické situaci poklesu jejich hodnot.
1.3 Virtuální měny jsou autonomní a široce neregulované světové systémy speciální sítě firem a jednotlivců. Ti, co virtuální měny nakupují nebo prodávají, vyjadřují svoji důvěru v digitální, decentralizovaný a částečně anonymní systém, který závisí na P2P síti a kryptografii ve svém fungování. Důvěra ve virtuální měny může skončit v okamžiku např. nečekaného vývoje softwaru, vládních opatření, vývoje virtuálních měn s lepšími vlastnostmi atd. Důvěra se může ztratit také v důsledku ztráty nebo krádeže virtuálních měn nebo v případě, že vlády nebo hackeři budou schopni přerušit průběh transakcí. Mohou se objevit i další rizika, která nejsou předvídána v těchto obchodních podmínkách.
1.4 Klient se zavazuje pečlivě zvážit, zda jeho finanční situace a schopnost posouzení rizika odpovídá povaze nákupu nebo prodeje virtuálních měn, a realizovat nákup nebo prodej těchto měn až po tomto pečlivém zvážení. Klient současně bere plně na vědomí výše uvedená rizika a skutečnost, že provozovatel nemůže tato rizika jakkoliv ovlivnit, a není tudíž za ně odpovědný.
1.5 Provozovatel klienta upozorňuje, že výnosy z obchodů provedených prostřednictvím BITCOIN TERMINAL mohou případně podléhat zdanění dle platných právních předpisů České republiky (zejm. dani z příjmu).
2 Vymezení pojmů
2.1 klient
Pod pojmem klient se rozumí fyzická osoba, která provede objednávku v rámci webové aplikace BITCOIN TERMINAL, která je starší 18 let a jejíž svéprávnost není nijak omezena.
2.2 částka obchodu
Jedná se o cenu obchodu vyjádřenou v peněžních prostředcích za objednané množství kryptoměny. Tyto peněžní prostředky musí být zaslány klientem bankovním převodem ve prospěch bankovního účtu provozovatele a dle platebních instrukcí provozovatele.
2.3 Obchod
Provedení nákupu či prodeje virtuální měny prostřednictvím BITCOIN TERMINAL dle příkazu klienta.
2.4 Kryptoměna
Virtuální měny bitcoin, ethereum či litecoin.
3 Transakce a uzavření smlouvy
3.1 Pro objednání virtuální měny navštíví klient webovou stránku www.bitcointerminal.cz a vyplní v internetové aplikaci na těchto webových stránkách objednávkový formulář v sekci nákup bez registrace.
3.2 Objednávka bez registrace je možná pro obchody do výše 25000 Kč (minimálně však 5 000 Kč).
Objednávka obsahuje následující údaje:
• Částku obchodu a množství virtuální měny;
• adresu virtuální peněženky klienta pro pro virtuální měnu; 
• číslo bankovního účtu klienta, jedná-li se ze strany klienta o prodej virtuální měny;
• adresu elektronické pošty zákazníka (dále jen „ email zákazníka “);
• číslo mobilního telefonu (nepovinná položka);
• souhlas s těmito obchodními podmínkami.
3.3 Rozhodným okamžikem pro stanovení kurzu nákupu, prodeje či směny je odeslání objednávky k provedení obchodu. Pro přepočet FIAT měny (zákonná měna: EUR, USD, CZK) se použije kurz zveřejněný na stránkách BITCOIN TERMINAL, který vychází z kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou pro aktuální den provedení obchodu. Pro přepočet virtuální měny na FIAT měnu se použije její kurz v okamžiku provedení obchodu uvedený na stránkách BITCOIN TERMINAL, který vychází z kurzu obvyklého na největších světových burzách obchodujících s touto virtuální měnou. Při stanovení kurzu pro nákup/prodej virtuální měny se použije kurz zveřejněný na stránkách BITCOIN TERMINAL.
3.4 Před odesláním objednávky provozovateli, je klientovi umožněno zkontrolovat a stornovat tuto objednávku. Objednávku odešle klient provozovateli kliknutím na tlačítko „Nakoupit Bitcoiny, Nakoupit Litecoiny, či Nakoupit Ethereum “ nebo „Prodat Bitcoiny“. Údaje uvedené v objednávce jsou provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou na elektronickou adresu klienta spolu s platebními instrukcemi.
3.5 Provozovatel upozorňuje klienta, že v případě nezaplacení potvrzené objednávky do 48 hodin bude objednávka bez dalšího upozornění stornována. Provozovatel si dále vyhrazuje právo zrušit potvrzenou objednávku z důvodu výkyvu kurzu či jiné objektivní příčiny nemožnosti plnění ve smluveném rozsahu. V takovém případě bude částka uhrazená klientem na koupi kryptoměny či prodávaná kryptoměna zaslána obratem (do 24 hod) zpět na bankovní účet, případně do kryptoměnové peněženky.
3.6 Pokud peníze či kryptoměna dorazí na účet/adresu peněženky do 2 hodin od potvrzení obědnávky, je garantován kurz v době objednávky. Jestliže peníze či virtuální měna budou připsány déle než do 2 hodin od potvrzení objednávky má právo provozovatel na změnu objednávky dle aktuálního kurzu. O této změně bude zákazník vyrozuměn elektronickou poštou, kde může tuto změnu potvrdit či stornovat. V případě storna obědnávky je provozovatel povinen neprodleně odeslat zákazníkovi peníze či kryptoměnu zpět. 
3.7 Výběr peněžních prostředků
Provozovatel na základě požadavku klienta odešle peněžní prostředky ve výši dle jeho příkazu až do výše částky obchodu v aplikaci BITCOIN TERMINAL na jeho bankovní účet a to obvykle do 24 hodin od zadání požadavku klientem. Případné náklady spojené s převodem peněžních prostředků nese klient.
3.8 Převod prostředků virtuální měny
Provozovatel na základě objednávky klienta umožní bez zbytečného odkladu klientovi převod virtuálních prostředků na externí adresu peněženky kryptoměny zadanou klientem nebo na externí reálný účet zadaný klientem, a to do 24 hodin. Případné náklady spojené s převodem peněžních prostředků nese klient.
3.6 Smlouvu uzavřenou podle těchto obchodních podmínek naplní prodávající odesláním kryptoměny na adresu peněženky uvedené klientem v jeho objednávce, případně odesláním finančních prostředků na bankovní účet klienta uvedeném v jeho objednávce.
3.7 Aktuální nabídka dalších služeb je uvedena na bitcointerminal.cz
4 Omezení služeb
4.1 Klient se zavazuje k uskutečňování obchodu používat výhradně své vlastní peněžní prostředky, případně virtuální měnu patřící pouze jemu, nikoliv cizí osobě (fyzické nebo právnické).
4.2 Klient bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění zavést objemová omezení (na jeden obchod nebo na součet obchodů) nebo omezení počtu provedených obchodů vztahujících se na jednoho klienta, na skupinu klientů nebo na konkrétní peněženku s virtuální měnou. Klient se o aplikování takového omezení dozví tím, že BITCOIN TERMINAL jím požadovaný obchod neprovede. Tento postup uplatňuje provozovatel v souladu s ustanoveními o zákazu provést obchod podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4.3 Dále se klient zavazuje, že služeb provozovatele nevyužije:
• k transferu majetkových hodnot z nebo do zemí, které jsou považované z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové
• k transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi. Původem se rozumí u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu, u právnické osoby stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu.
5 Odstoupení od zadaného příkazu k obchodu (odstoupení od smlouvy)
Provozovatel upozorňuje klienta, že při nákupu či prodeji virtuálních měn není možné od zadaného požadavku k nákupu či prodeji odstoupit, protože nákup i prodej virtuálních měn naplňuje podmínky uvedené v ustanovení §1837 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb. Stejně tak nelze odstoupit od zadaného příkazu ke směně FIAT měn (§1847 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.).
6 Škoda vzniklá provozovateli porušením povinností klienta
Klient se zavazuje uhradit škodu nebo náklady, které vzniknou provozovateli, nebo pokuty uložené ve správních řízeních vedených dohledovými orgány, pokud škoda, náklady nebo pokuty vzniknou v důsledku porušení kteréhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek ze strany klienta, jejich obcházením, zejména rozkládáním obchodů na více obchodů nebo používáním více peněženek s virtuální měnou.
7 Výhrada provozovatele
7.1 Provozovatel upozorňuje klienta, že pravděpodobně nebude moci splnit své závazky vyplývající z těchto obchodních podmínek vůči klientovi v případě nedostatečné likvidity či pohybu trhu, přerušení dodávky proudu, internetového připojení dodavatelem, přerušení provozu burzy virtuálních měn nebo v případě událostí vyšší moci. V takovýchto případech je klient oprávněn uplatnit reklamaci podle níže uvedeného postupu podle čl. 8 těchto obchodních podmínek. Provozovatel není odpovědný za případné škody či ušlý zisk nebo jiné újmy v této souvislosti klientovi vzniknuvší.
7.2 Jestliže se některé ustanovení těchto obchodních podmínek, nebo jeho část ukážou jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost obchodních podmínek jako celku ani jejich zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě provozovatel bez zbytečného odkladu změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení tak, aby bylo dosaženo úpravy, která povede k realizaci původního účelu takového ustanovení.
8 Reklamace, odpovědnost za vady
8.1 Provozovatel odpovídá za řádné provedení objednávky k obchodu. V případě, že klient bude mít za to, že obchod nebyl proveden tak jak jím byl zadán, má právo provedení objednávky reklamovat. Reklamace klienta musí být učiněna písemně, na adresu sídla provozovatele anebo prostřednictví e-mailu odeslaného na: info@bitcointerminal.cz, a to bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od provedení transakce na klientském účtu.
8.2 Provozovatel je povinen reklamaci klienta vyřídit do 30 dnů od jejího doručení.
8.3 V případě, že na straně klienta dojde ke zjištění jakýchkoliv nestandardních okolností, např. zcizení či zneužití přístupových údajů ke klientskému účtu, osobních dokladů, zařízení pro elektronickou komunikaci nebo jakýchkoliv jiných událostí, které mohou ovlivnit bezpečnost či správnost prováděných transakcí, je klient povinen o takových skutečnostech neprodleně informovat provozovatele.
8.4 Provozovatel neodpovídá za zneužití klientského účtu nebo přístupových hesel k němu. Provozovatel neodpovídá za škody či jiné újmy vzniklé ztrátou nebo zneužitím hesla pro komunikaci s aplikací BITCOIN TERMINAL.
9 Ochrana osobních údajů
9.1 Klient uděluje provozovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů včetně citlivých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, které klient provozovateli poskytl v souvislosti s ověřením totožnosti dle čl. 3 těchto obchodních podmínek a užíváním aplikace BITCOIN TERMINAL, a dále pak souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely či propagaci služeb provozovatele. U povinného poskytnutí údajů v souvislosti s plněním zákonných povinností provozovatele bere klient na vědomí, že odmítnutí poskytnutí těchto údajů má za následek nemožnost poskytnutí služby ze strany provozovatele. Klient dále provozovateli uděluje výslovný souhlas s pořízením a uchováním fotokopií jeho osobních dokladů (zejména občanského průkazu) předložených klientem v rámci ověření jeho totožnosti dle obchodních podmínek. Klient je oprávněn svůj souhlas dle tohoto článku obchodních podmínek odvolat.
9.2 Osobními údaji ve smyslu článku 12.1 výše se rozumí kontaktní údaje klienta (e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu)
9.3  Klient dále souhlasí s tím, že jakákoliv komunikace probíhající mezi ním a provozovatelem může být zaznamenána prostřednictvím technických prostředků umožňujících její zaznamenání, uchování a reprodukci.
9.4 Osobní údaje budou zpracovávány za účelem identifikace klienta při zadání objednávky obchodu a plnění zákonných povinností v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
9.5 Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.
9.6 Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při zadání obchodu uvádět správně a pravdivě.
9.7 Provozovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu jakožto zpracovatele.
9.8 Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat provozovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost klienta výše shledána oprávněnou, provozovatel odstraní neprodleně závadný stav.
10 Závěrečná ustanovení
10.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2018, jsou k dispozici na www.bitcointerminal.cz/ v sekci nákup bez registrace. Klient bere na vědomí, že obchodní podmínky mohou být aktualizovány a upravovány v případě změn legislativy, procesů či jiných podnětů ze strany provozovatele v případě potřeby.
10.2 Právní vztahy provozovatele a klienta výslovně neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí výhradně právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění. Případné spory, které vzniknou mezi provozovatelem a klientem, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
10.3 Jazykem ve kterém provozovatel bude s klientem jednat je český jazyk.  
10.4 Orgánem dozoru je ve vztazích se spotřebitelem Česká obchodní inspekce dle zák. č. 634/1992 Sb. v rozsahu dle tohoto zákona. Ve věcech týkající se směnárenské činnosti je orgánem dohledu Česká národní banka.
10.5 Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů mezi provozovatelem a klientem, který je spotřebitelem je v případě směnárenské činnosti Finanční arbitr (Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1).