Obchodní Podmínky


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky BITCOIN TERMINAL
Nákup a prodej virtuálních měn prostřednictvím webového portálu www.bitcointerminal.cz (dále jen „obchodní podmínky“)
0

0.1 Provozovatelem webového portálu www.bitcointerminal.cz (dále jen aplikace BITCOIN TERMINAL) je společnost Centrum platebních služeb, s.r.o, se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00  Praha 1; IČ 24731439, ID datové schránky: uvxup9b, zapsaná u obchodního rejstříku pod spisovou značkou C 169603 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „provozovatel“). Provozovatel je plátce DPH.

0.2 Aplikace BITCOIN TERMINAL umožňuje klientovi bezpečný nákup a uchování virtuálních měn. Při nákupu a prodeji virtuálních měn prostřednictvím aplikace BITCOIN TERMINAL dochází k uzavření smlouvy mezi provozovatelem a klientem, a to za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách. Podmínkou využití aplikace BITCOIN TERMINAL je pochopení mechanismu nákupu nebo prodeje a pochopení principu fungování virtuálních měn jako takových. V případě, že si klient není jistý svými znalostmi dané problematiky, může se obrátit na klientské centrum provozovatele nebo si doplnit informace z veřejně dostupných zdrojů. Za provádění transakcí v rámci aplikace BITCOIN TERMINAL nejsou provozovatelem účtovány žádné poplatky.

0.3 Užívání aplikace BITCOIN TERMINAL klientem se řídí těmito obchodními podmínkami a každý klient se zavazuje je dodržovat. Registrací do aplikace BITCOIN TERMINAL klient prohlašuje, že se před svou registrací seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Pokud klient s obchodními podmínkami nesouhlasí, registraci do aplikace BITCOIN TERMINAL nelze provést.

0.4 Odsouhlasením těchto obchodních podmínek klient mj. prohlašuje, že pro využití služby BITCOIN TERMINAL se rozhodl z jednoho, případně až ze všech dále uvedených důvodů:
• zhodnocení svého majetku a spekulace
• nákup bitcoinu, etherea či litecoinu od jiných osob a následná konverze do zákonné měny
• nákup bitcoinu, etherea či litecoinu a následná úhrada nákupu zboží či služeb ve virtuální měně
• převod zákonné měny do virtuální měny bitcoin, etherea či litecoinu
Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených důvodů neodpovídá jeho zájmu využít službu BITCOIN TERMINAL, neprodleně sdělí provozovateli konkrétní důvod pro využití této služby. Klient bere na vědomí, že provozovatel je na základě ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. v platném znění povinen přezkoumat zdroje peněžních prostředků, případně jiného majetku, který se vztahuje k transakcím provedených v aplikaci BITCOIN TERMINAL. Na základě výše uvedených závazků klient prohlašuje, že zdrojem peněžních prostředků či majetku je jeden či více z dále uvedených zdrojů:
• příjem z podnikání nebo výdělečné činnosti
• půjčka
• dar
• výhra
• dědictví
• příjem z prodeje jiného majetku
Klient se zavazuje, že pokud ani jeden z výše uvedených zdrojů peněžních prostředků či majetku neodpovídá skutečnosti, neprodleně sdělí provozovateli konkrétní zdroj peněžních prostředků či majetku. Provozovatel je oprávněn požadovat od klienta doplnění získaných informací a dokladů. Provozovatel informuje klienta, že při požadavku na nákup či prodej virtuální měny musí provozovatel na základě ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. provést identifikaci, případně kontrolu klienta. Identifikace klienta bude provedena doložením digitální kopie dvou osobních dokladů s vyobrazením podoby (občanský průkaz, cestovní pas, řidičský průkaz), kopií výpisu bankovního účtu klienta a vyplněním registračních údajů, které se zobrazí v aplikaci BITCOIN TERMINAL. Klient bere na vědomí, že bez vyplnění požadovaných údajů není možné pokračovat v zadávání požadavků na nákup či prodej virtuální měny.

0.5 Klient prohlašuje, že jím zaslané peněžní prostředky nebo virtuální měny nepocházejí z výnosů z trestné činnosti a účelem nákupu a prodeje virtuálních měn není legalizace výnosů z trestné činnosti či provedení transakcí směřujících k podpoře nebo financování terorismu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Klient v této souvislosti bere na vědomí, že provozovatel postupuje podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

1 Upozornění
1.1 Virtuální měny nejsou v České republice zákonnými měnami, což znamená, že virtuální měny ani služby na ně vázané nejsou v České republice regulovány právními předpisy upravujícími platební služby, zejména zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění a zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, v platném znění, a v současné době nespadají pod regulaci a dohled České národní banky. Virtuální měny jsou vysoce volatilní, proto obchody s virtuálními měnami nesou vysokou míru rizika. Kurzy virtuálních měn vůči zákonným měnám mohou zaznamenat prudké výkyvy i v průběhu jediného dne. Díky těmto výkyvům může klient zaznamenat prudký zisk nebo prudkou ztrátu svého portfolia virtuálních měn v jakémkoliv okamžiku jako důsledek klientem realizovaného nákupu nebo prodeje virtuální měny. Minulé výnosy nezaručují výnosy budoucí.

1.2 Hodnota a možnost využití virtuálních měn v reálném světě je založena na vývoji technologie a důvěře v tuto technologii. Není žádná centrální banka či jiná autorita, která by regulovala nebo korigovala vývoj tak, aby se ochránila hodnota virtuálních měn v kritické situaci poklesu jejich hodnot.

1.3 Virtuální měny jsou autonomní a široce neregulované světové systémy speciální sítě firem a jednotlivců. Ti, co virtuální měny nakupují nebo prodávají, vyjadřují svoji důvěru v digitální, decentralizovaný a částečně anonymní systém, který závisí na P2P síti a kryptografii ve svém fungování. Důvěra ve virtuální měny může skončit v okamžiku např. nečekaného vývoje softwaru, vládních opatření, vývoje virtuálních měn s lepšími vlastnostmi atd. Důvěra se může ztratit také v důsledku ztráty nebo krádeže virtuálních měn nebo v případě, že vlády nebo hackeři budou schopni přerušit průběh transakcí. Mohou se objevit i další rizika, která nejsou předvídána v těchto obchodních podmínkách.

1.4 Klient se zavazuje pečlivě zvážit, zda jeho finanční situace a schopnost posouzení rizika odpovídá povaze nákupu nebo prodeje virtuálních měn, a realizovat nákup nebo prodej těchto měn až po tomto pečlivém zvážení. Klient současně bere plně na vědomí výše uvedená rizika a skutečnost, že provozovatel nemůže tato rizika jakkoliv ovlivnit, a není tudíž za ně odpovědný.

2 Vymezení pojmů
2.1 Klient
Pod pojmem klient se rozumí fyzická osoba registrovaná a ověřená v rámci aplikace BITCOIN TERMINAL, která je starší 18 let a jejíž svéprávnost není nijak omezena.

2.2 Depozit
Výše peněžních prostředků evidovaných na klientském účtu dle výše peněžních prostředků zaslaných klientem bankovním převodem ve prospěch bankovního účtu provozovatele, nebo převodem virtuální měny či získaným prodejem virtuální měny.

2.3 Klientský účet
Na klientském účtu se eviduje výše depozitu klienta. Výše depozitu se připisuje na základě přímých bankovních převodů provedených klientem ve prospěch bankovního účtu provozovatele, nebo převodem či prodejem virtuální měny. Dále se na klientském účtu zobrazují nakoupené kryptoměny.
2.4 Obchod
Provedení nákupu či prodeje virtuální měny prostřednictvím aplikace BITCOIN TERMINAL, či provedení směny jedné zákonné měny za jinou dle příkazu klienta.

2.6 Kryptoměna
Virtuální měny bitcoin, ethereum či litecoin.

2.7 Ověřený účet
Bankovní účet klienta, o němž klient prokázal, že je veden na jeho jméno a ze kterého zašle do aplikace BITCOIN TERMINAL depozit, poté, co byly splněny podmínky registrace či jiný bankovní účet sdělený klientem za splnění shodných podmínek jako při registraci. 
3 Uzavření smlouvy a podmínky provádění obchodů

3.1 Registrace a klientský účet
3.1.1 Pro přístup do uživatelského rozhraní s možností nákupu a úschovy kryptoměn je nutné provést registraci. Podmínkou registrace je doložení dvou dokladů totožnosti s vyobrazením podoby, výpisu z bankovního účtu klienta, vyplnění registračních údajů a souhlas s podmínkami provozování aplikace BITCOIN TERMINAL. Doložení dokladů totožnosti a uvedení předmětných údajů slouží provozovateli ke splnění povinnosti dle zákona č. 253/2008 Sb. provést identifikaci, případně kontrolu klienta.

3.1.2 Klient registrací v aplikaci BITCOIN TERMINAL souhlasí, že bude poskytovat provozovateli aktuální, pravdivé a úplné informace, zejména při své registraci a pro potřeby obchodování v rámci aplikace BITCOIN TERMINAL. Dále klient souhlasí s tím, že bude používat pouze jeden klientský účet a nebude používat klientské účty zřízené pro jiné klienty.

3.1.3 Klient je povinen neumožnit přístup ke svému klientskému účtu třetím osobám, jakož i třetím osobám nesdělovat jakékoli informace týkající se jeho klientského účtu.

3.1.4 Klient je povinen vždy kontrolovat, že se připojuje k aplikaci BITCOIN TERMINAL prostřednictvím protokolu https, která se prokáže platným certifikátem.

3.1.5 V případě, že klient zjistí jakékoli jednání ohrožující jeho klientský účet, zejména pokud jde o zneužití klientského účtu klienta, přístupových údajů či hesla, je povinen bezodkladně o takové skutečnosti či jednání vyrozumět provozovatele.

3.1.6 Pokud provozovatel zaznamená na klientově klientském účtu činnost, která by naznačovala podezření, že klientský účet je využíván pro legalizaci výnosů z trestné činnosti ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, nebo mohl být použit při páchání trestné činnosti anebo v souvislosti s páchanou trestní či jakoukoliv jinou protizákonnou činností, je klient povinen bezodkladně poskytnout provozovateli vysvětlení, a případně i součinnost k odstranění zjištěných nedostatků a přijetí opatření na odstranění závadného stavu, pokud sám klient bezodkladně nezjedná nápravu. Klient v této souvislosti bere na vědomí, že provozovatel je v takovém případě povinen vyrozumět příslušné orgány a znemožnit klientovi dále využívat klientský účet.

3.2 Zablokování práva na přístup ke klientskému účtu

3.2.1 Provozovatel si vyhrazuje právo na zablokování přístupu klienta k jeho klientskému účtu na nezbytnou dobu v těchto případech:
Provozovatel zjistí porušení obchodních podmínek klientem nebo podezřelou činnost na klientském účtu klienta nebo klient neprovede povinné ověření účtu.
Došlo k pokusu o získání neoprávněného přístupu k aplikaci BITCOIN TERMINAL provozovatele překonáním zabezpečení softwaru omezujícího používání nebo chránící jakýkoliv obsah.
Při vzniku neočekávaných provozních potíží, včetně oprav, úprav a aktualizace aplikace BITCOIN TERMINAL.
Rozhodnutí soudů, státního zastupitelství, policie, orgánů státní moci a správy, jakož i jiných orgánů, které budou mít pravomoc tak provozovateli nařídit.

3.2.2. Za případné škody vzniklé zablokováním přístupu klienta ke klientskému účtu z výše uvedených důvodů provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel odblokuje/zpřístupní klientovi jeho klientský účet bez zbytečného odkladu poté, co pominou výše uvedené skutečnosti, které byly důvodem zablokování klientského účtu.

4 Transakce v rámci aplikace BITCOIN TERMINAL
4.1 Za uzavření smlouvy se považuje zadání příkazu prostřednictví aplikace BITCOIN TERMINAL k provedení obchodu.

4.2 Rozhodným okamžikem pro stanovení kurzu nákupu, prodeje či směny je zadání příkazu k provedení obchodu. Pro přepočet FIAT měny (zákonná měna: EUR, USD, CZK) se použije kurz zveřejněný na stránkách BITCOIN TERMINAL, který vychází z kurzů zveřejněných Evropskou centrální bankou pro aktuální den provedení obchodu. Pro přepočet virtuální měny na FIAT měnu se použije její kurz v okamžiku provedení obchodu uvedený na stránkách BITCOIN TERMINAL, který vychází z kurzu obvyklého na největších světových burzách obchodujících s touto virtuální měnou. Při stanovení kurzu pro nákup/prodej virtuální měny se použije kurz zveřejněný na stránkách BITCOIN TERMINAL.

4.3 Pro provádění obchodů musí mít klient složen na svém klientském účtu finanční depozit. Depozit lze vložit po provedení registrace. Klient je oprávněn zadat příkaz nejvýše do částky rovnající se výši jeho depozitu. V případě, že na klientském účtu nebudou evidovány peněžní prostředky v objemu v jakém byl zadán příkaz k nákupu nebo převodu, příkaz nebude proveden. Vložení peněžních prostředků za účelem složení depozitu je možné pouze bezhotovostním bankovním převodem. Čísla bankovních účtů, na něž lze zaslat peněžní prostředky jsou uvedena v aplikaci BITCOIN TERMINAL  v sekci „Účet“ - „vložení prostředků“. 

4.4 Nakoupené kryptoměny jsou zobrazeny v klientském účtu (klientovi je po provedení obchodu zaslán informační e-mail, včetně informace o datu nákupu i kurzu v čase nákupu).

4.5 Výběr peněžních prostředků
Provozovatel na základě požadavku klienta odešle peněžní prostředky ve výši dle jeho příkazu až do výše jeho depozitu v aplikaci BITCOIN TERMINAL na jeho ověřený bankovní účet a to obvykle do 24 hodin od zadání požadavku klientem. Případné náklady spojené s převodem peněžních prostředků nese klient.

4.6  Převod prostředků virtuální měny
Provozovatel na základě požadavku klienta umožní bez zbytečného odkladu klientovi převod virtuálních prostředků, a to v rámci aplikace BITCOIN TERMINAL.

4.7 Aktuální nabídka dalších služeb je uvedena na bitcointerminal.cz

5 Omezení služeb
5.1 Klient se zavazuje k uskutečňování obchodu používat výhradně své vlastní peněžní prostředky, případně virtuální měnu patřící pouze jemu, nikoliv cizí osobě (fyzické nebo právnické).

5.2 Klient bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn bez předchozího upozornění zavést objemová omezení (na jeden obchod nebo na součet obchodů) nebo omezení počtu provedených obchodů vztahujících se na jednoho klienta, na skupinu klientů nebo na konkrétní peněženku s virtuální měnou. Klient se o aplikování takového omezení dozví tím, že BITCOIN TERMINAL jím požadovaný obchod neprovede. Tento postup uplatňuje provozovatel v souladu s ustanoveními o zákazu provést obchod podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

5.3 Dále se klient zavazuje, že služeb provozovatele nevyužije:
• k transferu majetkových hodnot z nebo do zemí, které jsou považované z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové
• k transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi. Původem se rozumí u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu, u právnické osoby stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu.

6 Odstoupení od zadaného příkazu k obchodu (odstoupení od smlouvy)
Provozovatel upozorňuje klienta, že při nákupu či prodeji virtuálních měn není možné od zadaného požadavku k nákupu či prodeji odstoupit, protože nákup i prodej virtuálních měn naplňuje podmínky uvedené v ustanovení §1837 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb. Stejně tak nelze odstoupit od zadaného příkazu ke směně FIAT měn (§1847 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.).

7 Škoda vzniklá provozovateli porušením povinností klienta
Klient se zavazuje uhradit škodu nebo náklady, které vzniknou provozovateli, nebo pokuty uložené ve správních řízeních vedených dohledovými orgány, pokud škoda, náklady nebo pokuty vzniknou v důsledku porušení kteréhokoliv ustanovení těchto obchodních podmínek ze strany klienta, jejich obcházením, zejména rozkládáním obchodů na více obchodů nebo používáním více peněženek s virtuální měnou.

8 Výhrada provozovatele
8.1 Provozovatel upozorňuje klienta, že pravděpodobně nebude moci splnit své závazky vyplývající z těchto obchodních podmínek vůči klientovi v případě nedostatečné likvidity či pohybu trhu, přerušení dodávky proudu, internetového připojení dodavatelem, přerušení provozu burzy virtuálních měn nebo v případě událostí vyšší moci. V takovýchto případech je klient oprávněn uplatnit reklamaci podle níže uvedeného postupu podle čl. 9 těchto obchodních podmínek. Provozovatel není odpovědný za případné škody či ušlý zisk nebo jiné újmy v této souvislosti klientovi vzniknuvší.

8.2 Jestliže se některé ustanovení těchto obchodních podmínek, nebo jeho část ukážou jako neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, nebude tím dotčena platnost ani účinnost obchodních podmínek jako celku ani jejich zbývajících ustanovení, nebo jejich částí. V takovém případě provozovatel bez zbytečného odkladu změní nebo přizpůsobí takové neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení tak, aby bylo dosaženo úpravy, která povede k realizaci původního účelu takového ustanovení.

9 Reklamace, odpovědnost za vady
9.1 Provozovatel odpovídá za řádné provedení příkazu k obchodu. V případě, že klient bude mít za to, že příkaz nebyl proveden tak jak jím byl zadán, má právo provedení příkazu reklamovat. Reklamace klienta musí být učiněna písemně, na adresu sídla provozovatele anebo prostřednictví e-mailu odeslaného na: info@bitcointerminal.cz, a to bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od provedení transakce na klientském účtu.

9.2 Provozovatel je povinen reklamaci klienta vyřídit do 30 dnů od jejího doručení
9.3 V případě, že na straně klienta dojde ke zjištění jakýchkoliv nestandardních okolností, např. zcizení či zneužití přístupových údajů ke klientskému účtu, osobních dokladů, zařízení pro elektronickou komunikaci nebo jakýchkoliv jiných událostí, které mohou ovlivnit bezpečnost či správnost prováděných transakcí, je klient povinen o takových skutečnostech neprodleně informovat provozovatele.

9.4 Provozovatel neodpovídá za zneužití klientského účtu nebo přístupových hesel k němu. Provozovatel neodpovídá za škody či jiné újmy vzniklé ztrátou nebo zneužitím hesla pro komunikaci s aplikací BITCOIN TERMINAL.
10 Ukončení užívání aplikace BITCOIN TERMINAL
10.1 Klient je oprávněn kdykoliv požádat provozovatele o ukončení přístupu a užívání aplikace BITCOIN TERMINAL a zrušení svého klientského účtu.

10.2 Provozovatel bez zbytečného odkladu po doručení žádosti dle předchozího odstavce odešle prostředky ve výši depozitu klienta na účet, který klient zadal při své registraci do aplikace BITCOIN TERMINAL, či na jeho jiný ověřený účet, který uvede v žádosti. 
11 Identifikace klienta ve smyslu požadavků zákona č. 253/2008
11.1 Provozovatel je povinen při poskytování služeb BITCOIN TERMINAL identifikovat klienta nebo osobu zastupující klienta a v případě klienta – právnické osoby identifikovat ovládající osobu a skutečného majitele této právnické osoby, případně právnické osoby, je-li statutárním orgánem klienta.

11.2 Identifikace v souladu s právními předpisy v jimi stanoveném rozsahu provádí provozovatel zejména u obchodů, jejichž hodnota převyšuje částku stanovenou právními předpisy. V případě, že klient nebo osoba zastupující klienta odmítne vyhovět požadovanému rozsahu identifikace, nebude požadovaná služba poskytnuta.

11.3 Službu BITCOIN TERMINAL v plném rozsahu není možné poskytnout při zachování anonymity klienta. Podle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je provozovatel kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu s klientem oprávněn požádat o doplnění či aktualizaci identifikačních údajů klienta, osob zastupujících klienta a v případě právnické osoby i ovládající osoby a skutečného majitele této právnické osoby. Dále je provozovatel oprávněn požadovat doklady nebo informace ze strany klienta, zejména důkazy původu peněžních prostředků poukázaných na účet klienta, a klient je povinen tyto požadavky zabezpečit.

11.4 Provozovatel je oprávněn pořídit pro vlastní potřebu fotokopie všech dokladů předložených klientem.

11.5 Provozovatel neprovede obchod s klientem, se kterým je spojeno riziko legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu či existuje podezření, že obchod klienta je předmětem mezinárodních sankcí ve smyslu právních předpisů a provádění mezinárodních sankcí, a rovněž neprovede obchod s klientem, o kterém se důvodně domnívá, že není v souladu s právními předpisy.

11.6 Pro využívání aplikace BITCOIN TERMINAL je klient povinen nechat si svůj klientský účet ověřit postupem stanoveným provozovatelem.

12 Ochrana osobních údajů
12.1 Klient uděluje provozovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů včetně citlivých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, které klient provozovateli poskytl v souvislosti s ověřením totožnosti dle čl. 3 těchto obchodních podmínek a užíváním aplikace BITCOIN TERMINAL, a dále pak souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely či propagaci služeb provozovatele. U povinného poskytnutí údajů v souvislosti s plněním zákonných povinností provozovatele bere klient na vědomí, že odmítnutí poskytnutí těchto údajů má za následek nemožnost poskytnutí služby ze strany provozovatele. Klient dále provozovateli uděluje výslovný souhlas s pořízením a uchováním fotokopií jeho osobních dokladů (zejména občanského průkazu) předložených klientem v rámci ověření jeho totožnosti dle obchodních podmínek. Klient je oprávněn svůj souhlas dle tohoto článku obchodních podmínek odvolat.

12.2 Osobními údaji ve smyslu článku 12.1 výše se rozumí identifikační údaje klienta (jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, číslo osobního dokladu, rodné číslo, státní občanství, pohlaví), kontaktní údaje (e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu) a biometrické údaje (fotokopie osobního dokladu s fotografií klienta).

12.3 Klient dále souhlasí s tím, že jakákoliv komunikace probíhající mezi ním a provozovatelem může být zaznamenána prostřednictvím technických prostředků umožňujících její zaznamenání, uchování a reprodukci.

12.4 Osobní údaje budou zpracovávány za účelem ověření totožnosti klienta při jeho registraci a pro účely užívání aplikace BITCOIN TERMINAL a plnění zákonných povinností týkajících se povinné identifikace osob v souvislosti s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

12.5 Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

12.6 Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při registraci uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

12.7 Provozovatel je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu jakožto zpracovatele.

12.8 Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat provozovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost klienta výše shledána oprávněnou, provozovatel odstraní neprodleně závadný stav.

13 Závěrečná ustanovení
13.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2017, jsou k dispozici na www.bitcointerminal.cz. Klient bere na vědomí, že obchodní podmínky mohou být aktualizovány a upravovány v případě změn legislativy, procesů či jiných podnětů ze strany provozovatele v případě potřeby. Klient souhlasí s tím, že o změnách těchto obchodních podmínek ze strany provozovatele bude informován zejména prostřednictvím aplikace BITCOIN TERMINAL. Klient je oprávněn v případě, že nesouhlasí s podstatnými změnami těchto obchodních podmínek, zažádat o ukončení užívání aplikace BITCOIN TERMINAL a zrušení svého klientského účtu v souladu s čl. 10 těchto obchodních podmínek.

13.2 Klientovi mohou být obchodní podmínky doručovány také na jeho e-mailovou adresu sdělenou provozovateli klientem při jeho registraci. Klient dále souhlasí, že e-mailová zpráva, pokud bude zaslána na e-mailovou adresu klienta sdělenou provozovateli klientem při jeho registraci, bude považována za doručenou nejpozději 24 hodin po jejím odeslání.
13.3 Právní vztahy provozovatele a klienta výslovně neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí výhradně právním řádem České republiky, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění. Případné spory, které vzniknou mezi provozovatelem a klientem, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

13.4 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V tomto jazyce jsou přednostně platné také překlady do cizích jazyků.

13.5 Orgánem dozoru je ve vztazích se spotřebitelem Česká obchodní inspekce dle zák. č. 634/1992 Sb. v rozsahu dle tohoto zákona. Ve věcech týkající se směnárenské činnosti je orgánem dohledu Česká národní banka.

13.6 Orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení sporů mezi provozovatelem a klientem, který je spotřebitelem je v případě směnárenské činnosti Finanční arbitr (Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1).